I Przetarg ustny - Kamienna Góra

Home \ I Przetarg ustny – Kamienna Góra

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości

ogłasza


I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, uregulowanych
w KW nr 14378 położonych w Kamiennej Górze na które składają się:
Kompleks 1 o powierzchni 2,3867 ha – działka o nr 5/2, obr. II
Kompleks 2 o powierzchni 3,0560 ha – działki o nr 6/2, 8 ,7, 6/1, 10, 9, 11, 12 – obr. II

Cena wywoławcza dla Kompleksu 1 wynosi 716 010,00 zł netto*
Cena wywoławcza dla Kompleksu 2 wynosi 916 800,00 zł netto*

Wadium: dla Kompleksu 1 – 71 000,00 zł, dla Kompleksu 2 – 91 000,00 zł

* Do ceny wynegocjowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 22 %.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ww. nieruchomości gruntowych.

(płatne 100% wylicytowanej ceny gruntu wraz z podatkiem VAT przed podpisaniem umowy notarialnej).

W planie zagospodarowania przestrzennego dla działek tych ustala się jako użytkowanie podstawowe – produkcję i drobną wytwórczość z dopuszczeniem części mieszkalnych
(w pzp. ozn. symb. 28 P/M).

Kompleksy położone są bezpośrednio przy planowanej obwodnicy Kamiennej Góry i w bezpośredniej bliskości przyjętej do realizacji drogi szybkiego ruch
S 3 (północ – południe).

Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2008r. o godz. 12.00 w siedzibie SSEMP S.A.,
ul. Papieża Jana Pawła II 11 a, 58 -400 Kamienna Góra, pok. nr 16.

Wadium, w gotówce, w wysokości określonej jak wyżej należy wpłacić na konto
SSEMP S.A. – Bank Zachodni WBK S.A. Nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 do dnia 06.11.2008 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłaty z tytułu kupna – pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu na wskazane konta. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy bądź nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej została powiadomiona przez organizatora przetargu.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie SSEMP S.A. – sekretariat, tel. 075 645 15 03, e-mail: strefa@ssemp.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Na nabywcy spoczywają koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi po uzyskaniu zgody na sprzedaż od odpowiednich organów spółki SSEMP S.A.