Nowogrodziec - 2014.06.05 [PL]

Home \ Nowogrodziec – 2014.06.05 [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
z siedzibą w KAMIENNEJ GÓRZE

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 75 / 645 20 30, fax 75 / 645 20 33
e-mail:strefa@ssemp.pl www.ssemp.pl
jako zarządzający
Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami)

zaprasza do rokowań

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”)

 1. Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Podstrefa Nowogrodziec i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.
 2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
  – uzyskanie od SSEMP S.A. Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań,
  – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
 3. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach rokowań, w tym o warunkach udzielenia Zezwolenia zawiera „Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań”.
 4. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 – 15.30, w siedzibie Spółki.
 5. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.
 6. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami)
 7. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A ( w sekretariacie) w Kamiennej Górze codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 27 czerwca 2014 roku o godz. 15.30. Sposób przygotowania oferty określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań”.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu
  30 czerwca 2014r. o godz. 12.00.
 9. Informacji na temat rokowań oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 75 645 20 30.
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. może unieważnić rokowania w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 11. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl