Kamienna Góra (działka 50/1) [PL]

Home \ Kamienna Góra (działka 50/1) [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W KAMIENNEJ GÓRZE

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03, fax 075  744 20 17
www.ssemp.pl

zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym nieograniczonym

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm).

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości niezabudowanej o  powierzchni 120 463 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny NR 1- Kamienna Góra, składającej się z  działki gruntu Nr 50/1 dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą KW 16844.

Właścicielem nieruchomości jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Działka położona jest w północno-zachodniej części miasta Kamienna Góra. Teren posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przeznaczeniu zabudowy produkcyjnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 990 000,00 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.)

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (Specyfikacja).

Specyfikację można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8 00 – 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel do 18.12.2009 r. do godz. 15.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 21.12.2009 r. o godz 12.00.

Informacji na temat przetargu oraz „Specyfikacji”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 075 645 15 03.

Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz SSEMP S.A w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.99.000,00 PLN – BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości przez oferenta wadium ulega przepadkowi Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja.

SSEMP S.A może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie SSEMP S.A, czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.