Kamienna Góra (działka 173/17)

Home \ Kamienna Góra (działka 173/17)

 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W KAMIENNEJ GÓRZE
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03 do 06, fax 075  744 20 17
e-mail:strefa@ssemp.pl www.ssemp.pl

 zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym nieograniczonym

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm).

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o  powierzchni 598 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny NR 6- Kamienna Góra, składającej się z działki gruntu  Nr 173/17 dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą KW 10235 wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na działce, o której mowa powyżej. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. do dnia 05.12. 2089 r., obiekty posadowione na działce 173/17 stanowią własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nieruchomość położona jest w okolicach ulicy Mostowej i Fornalskiej 6. Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem o charakterze przemysłowym- technicznym. Na działce utytułowany jest  także zbiornik wody przemysłowej oraz mały budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku technicznego wynosi 271,87 m2. Stan techniczny  budynku jest dostateczny

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.)

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu  (Specyfikacja). Specyfikację można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8 00 – 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 5.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: pięć tysięcy netto 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel do  26.04. 2010 r. do godz. 15.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 27.04.2010r. o godz 10.00.

Informacji na temat przetargu oraz „Specyfikacji”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 075 645 15 03.

Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz  SSEMP S.A w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.4.000,00- BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości/ prawa użytkowania wieczystego przez oferenta wadium ulega przepadkowi Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja.

SSEMP S.A może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie SSEMP S.A, czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.