Jelenia Góra (działka 103/2) [PL]

Home \ Jelenia Góra (działka 103/2) [PL]

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75) 645 15 03, fax: (+48 75) 744 20 17
e-mail:strefa@ssemp.pl    www.ssemp.pl

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Miasta Jelenia Góra

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

 1.     W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm).

2.     W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o powierzchni 17 151 m2, położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb 0038, AM-4 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra, składającej się z  działki Nr 103/2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00074557/6. Prawo własności będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 pz.2603 z późn.zm.).

        Prawo własności Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość obciążona jest linią energetyczną wysokiego NN i WN, rowem melioracyjnym, siecią kanalizacyjną, w niedalekiej odległości gazociągiem 300. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem P.DG – tereny przemysłu i działalności gospodarczej.

3.     Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 865.000,00 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.) Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (Specyfikacja).

        Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 8.650,00 zł.

4.     Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (Specyfikacji) i wpłacenie wadium.

5.   Specyfikację można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus 22% VAT – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

6.     Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 86 500,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i płatne jest do dnia 11 czerwca 2010 r. na rachunek bankowy SSEMP S.A. wskazany powyżej. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi. Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja.

7.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do 11 czerwca 2010 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

8.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 14 czerwca 2010 r. o godz. 1200.

9.  Informacji na temat przetargu oraz Specyfikacji, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 75 645 15 03.

10.  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Prezydent Miasta Jelenia Góra mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.

11. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

12. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

13.   Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 3 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia sprzedaży gruntu (akt notarialny) i obowiązuje także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie.

        W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej lub wpłatę kaucji w wysokości 20% tej ceny.

        W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej (dotyczy hipoteki kaucyjnej), nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostaje zwiększona o kolejne 10% ceny nabycia nieruchomości.

        Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu zabudowy nieruchomości.

 

14.   Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

15.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

16.   Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

17.  The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl