Jelenia Góra (działka 52/3 48/3) [PL]

Home \ Jelenia Góra (działka 52/3 48/3) [PL]

Ogłoszenie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75) 645 15 03, fax: (+48 75) 744 20 17

 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Miasta Jelenia Góra oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

1.     W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.).

2.     Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane:

        –  działka Nr 52/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072653/5 położona w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będąca własnością Gminy Jelenia Góra, obciążona siecią kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, rowem melioracyjnym, studzienką kanalizacji deszczowej , dla której ustalono cenę 269 200,00 PLN netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

        oraz

        –   działka Nr 48/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072652/8 położona w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będąca własnością Gminy Jelenia Góra, obciążona rowem melioracyjnym na obrzeżu działki przy którym rośnie kilka młodych drzewek bez grubizny użytkowej, dla której ustalono cenę 269 200,00 PLN netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

które będą sprzedawane łącznie jako całość gospodarcza, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie. Cenę wywoławczą Nieruchomości (składającej się z działek nr 52/3 i 48/3) określono na kwotę 538.400,00 PLN (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 22% VAT.

       Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 5.384,00 zł.

Prawo własności będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 pz.651 z późn.zm.).

       Prawo własności Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

3.     Warunkiem udziału w przetargu jest

        – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji)

        – wpłacenie wadium

        – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

4.     Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 53 840,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych) i płatne jest do dnia 12 października 2010 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

5.  Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 1530 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus 22% VAT – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

6. Dnia 16 grudnia 2003 roku Uchwałą Nr 162/XVI/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góra uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza – Lubańska obejmujący przedmiotową Nieruchomość. Zgodnie z planem teren ten oznaczony jest symbolem P, DG – określanym jako przemysł i działalność gospodarcza.

 7.  Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami).

8.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 12 października 2010 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu

18 października 2010 r. o godz. 12.00.

10.  W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

11.  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Prezydent Miasta Jelenia Góra mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.

12. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.  W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

14.  W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

15.  Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 3 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia sprzedaży gruntu (akt notarialny) i obowiązuje także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie.

        W  razie niedotrzymania wyżej określonego terminu zabudowy gruntu nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej lub wpłatę kaucji w wysokości 20% tej ceny.

        W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej (dotyczy hipoteki kaucyjnej), nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostaje zwiększona o kolejne 10% ceny nabycia nieruchomości.

        Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu zabudowy nieruchomości.

16.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

17.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

18.  Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

19.  The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone   for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl