Jelenia Góra (dz nr 77/5) - 2013-07-12 - PL

Home \ Jelenia Góra (dz nr 77/5) – 2013-07-12 – PL

Ogłoszenie

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a

tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33

 

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Miasta Jelenia Góra oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia 

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

1.     W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.).

2.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, działka – stanowiąca własność Gminy Jelenia Góra –  położona przy ul. Objazdowej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 77/5 o powierzchni 1,7989 ha, obręb Cieplice II, AM-4,nr dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072654/2 (Nieruchomość).

Nieruchomość położona jest w Jeleniej Górze przy ul. Objazdowej w dzielnicy przemysłowej, w zachodniej części miasta, w obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości , około 1 km od drogi krajowej nr 3. Sąsiedztwo to powstająca zabudowa produkcyjna, rozproszona mieszkalna i tereny rolne. Dojazd do nieruchomości ulicą Spółdzielczą, a następnie drogą gruntową. Nieruchomość nieużytkowana, o płaskiej topografii.

3.   Cenę wywoławczą Nieruchomości określono na kwotę 1.026.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

       Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych tj. 10.260,00 zł. ( dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

Prawo własności będzie zbywane w drodze przetargu pisemnego ograniczonego łącznego zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 pz.651 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

       Prawo własności Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

4.     Warunkiem udziału w przetargu jest

        – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji)

        – wpłacenie wadium

        – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

5.    Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 102.600,00 PLN (słownie: sto dwa tysiące sześćset złotych ) i płatne jest do dnia 13 września 2013r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

6.  Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt –

w godzinach 800 1530 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po

wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

7. Dnia 22 listopada 2011 roku Uchwałą Nr 157.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza – Lubańska obejmujący przedmiotową Nieruchomość. Zgodnie z planem teren ten oznaczony jest symbolem P, U3 – dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych.

 8.  Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami).

9.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie),58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w terminie do dnia 13 września 2013 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 18 września 2013 r. o godz. 12.00.

11.  W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Prezydent Miasta Jelenia Góra mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.

13. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

15.  W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

16.  Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu zabudowy gruntu nabywca zobowiązany jest do zapłaty Gminie Jelenia Góra kar umownych w wysokości: 10% wylicytowanej ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej. Obowiązek zapłaty kar umownych powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin zagospodarowania nieruchomości. W przypadku zagospodarowania nieruchomości w trakcie danego roku, jednakże po upływie terminu zagospodarowania nieruchomości, kara umowna naliczona będzie proporcjonalnie do okresu, w jakim nieruchomość pozostawała niezagospodarowana. Kary umowne wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 20% tej ceny lub wpłatę kaucji na konto Urzędu w wysokości 20 % wylicytowanej ceny nieruchomości, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji, przed podpisaniem protokołu z przetargu.

        W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej (dotyczy hipoteki kaucyjnej), nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości z chwilą zagospodarowania nieruchomości.

17.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

18.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

19.  Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

20.  The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone   for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl