Jawor - 24.11.2015 [PL]

Home \ Jawor – 24.11.2015 [PL]

Ogłoszenie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33
jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza („Nieruchomość”).

 1.   W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 282), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 465).
 2.  Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 6,6855 ha, składającej się z następujących działek- nr 82/4 o pow. 3,9326 ha, nr 87 o pow. 2,2533 ha, nr 91 o pow. 0,4996 ha położona w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, miejscowości Jawor, obręb geodezyjny 6 Przemysłowy, w Podstrefie Jawor – Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym SSEMP S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze, dla których Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J/00006709/3 (Nieruchomość).
 3. Cena wywoławcza nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości określona została na kwotę 1.600.000,00 złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto. (cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego (Specyfikacji)
  – wpłacenie wadium
  – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 160.000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i płatne jest do dnia 18 grudnia 2015r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.
 6. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:30 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 7. W planie zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXIX/226/01 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31.01.2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej – przedmiotowa Nieruchomość wchodzi w skład terenów oznaczonych symbolem P – teren skoncentrowanej aktywności gospodarczej (i lokalizacji obiektów z nią związanych): wytwórczej i przetwórczej (przemysłowej) usługowo-produkcyjnej, usługowej oraz/lub dla lokalizacji magazynów, baz, składów.
 8. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami).
 9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie),58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a w terminie do dnia 18 grudnia 2015r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 21 grudnia 2015r. o godz. 12:00.
 11. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 13. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 15. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.
 16. The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl