TBAI Poland Sp. z o. o. - 02 kwietnia 2009

Home \ TBAI Poland Sp. z o. o. – 02 kwietnia 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 02 kwietnia 2009 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 stycznia 2009 r.)

Zgodnie z § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z 2004 r.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie Podstrefy Nowogrodziec,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

TBAI POLAND Sp. z o.o.

ul. 22 Lipca 27
Wykroty
59-730 Nowogrodziec

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Jarosław Gęborys