Brak ofert - 3 kwietnia 2009

Home \ Brak ofert – 3 kwietnia 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 3 kwietnia 2009 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 stycznia 2009 r.)
Zgodnie z § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

że pisemny ograniczony przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do Nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu o łącznej powierzchni 3,1484 ha,, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie Podstrefy Nowogrodziec

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert

Przewodniczący Komisji
Jarosław Gęborys