Contour - 16 lipca 2010

Home \ Contour – 16 lipca 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 z dnia 16 lipca 2010 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 09 czerwca 2010 r.)

Zgodnie z § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z 2004 r.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczośc informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu nr 20 na arkuszu mapy 7, obręb geodezyjny I o powierzchni 16 469 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą Nr KW 18707, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

CONTUR 2000 s.c.
Ul. Kolejowa 25
59-800 LUBAŃ
Piotr Trzciński, Grzegorz Więckowski

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Komorowska