O.P.S.O. Sp. z o.o. - 18.10.2010

Home \ O.P.S.O. Sp. z o.o. – 18.10.2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 18 października 2010 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Zgodnie z § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z 2004 r. z późn. zmianami), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanych:

– działki Nr 52/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072653/5 położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra,    oraz

działki Nr 48/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072652/8 położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra,

które będą sprzedawane łącznie jako całość gospodarcza (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza w oparciu o zezwolenie 

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

O.P.S.O. Sp. z o.o.
Ul. Królowej Marysieńki 5
02-954 WARSZAWA

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Komorowska