Informacja o zakonczeniu przetargu - brak ofert 2013.03.12

Home \ Informacja o zakonczeniu przetargu – brak ofert 2013.03.12

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRZETARGU
WYNIKIEM NEGATYWNYM

z dnia 12 marca 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 08 stycznia 2013 r.)

Zgodnie z § 8  pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z póź. zm)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (niezabudowanej) będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, składającej się z  działek Nr 1/67 oraz Nr 1/68, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00080061/7 o łącznej powierzchni 11 047 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie ostrowskim, mieście Ostrów Wielkopolski, obręb 0123, w Podstrefie Ostrów Wielkopolski Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert

Danuta Lewandowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej