Gryfów Śląski

Home \ Gryfów Śląski

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W KAMIENNEJ GÓRZE

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 75 / 645 15 03 do 06, fax 75 / 744 20 17
e-mail:strefa@ssemp.pl www.ssemp.pl

jako zarządzający

Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539) oraz na podstawie Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. (dokument dostępny na www.ssemp.pl, zakładka – Akty prawne)

zaprasza do rokowań

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”)

1. Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Podstrefa Gryfów Śląski i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

– wykupienie od SSEMP. S.A Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań,
– złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości.

3. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach rokowań, w tym o warunkach udzielenia Zezwolenia zawiera „Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań”.

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8 00 – 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Banku Zachodnim WBK S.A, numer rachunku 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

5. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

6. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539), Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. oraz kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20. 10.1994 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późń. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477).

7. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A ( w sekretariacie) w Kamiennej Górze codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 05.10.2009 roku o godz. 15.00. Sposób przygotowania oferty określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań”.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 06.10.2009 r. o godz. 10.00.

9. Informacji na temat rokowań oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem (075) 645 15 03.

10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.