Nowogrodziec - 17.01.2012 - PL

Home \ Nowogrodziec – 17.01.2012 – PL

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.<
z siedzibą w KAMIENNEJ GÓRZE
<
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 75 / 645 20 30, fax 75 / 744 20 17
e-mail:strefa@ssemp.pl    www.ssemp.pl
jako zarządzający

Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami)

zaprasza do rokowań

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”)

1. Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Podstrefa Nowogrodziec i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

– wykupienie od SSEMP. S.A Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań,

– złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

3. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach rokowań, w tym o warunkach udzielenia Zezwolenia zawiera „Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań”.

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 – 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + 23% VAT) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Banku Zachodnim WBK S.A, numer rachunku 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

5. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

6. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami)

7. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A ( w sekretariacie) w Kamiennej Górze codzienne oprócz  niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 13 lutego 2012 roku o godz. 15.00. Sposób przygotowania oferty określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań”.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu

    14 lutego 2012r. o godz. 12.00.

9. Informacji na temat rokowań oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 75 645 20 30.

10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl