Lubań (działki 2/26, 2/27, 16/7, 2/4)

Home \ Lubań (działki 2/26, 2/27, 16/7, 2/4)

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W KAMIENNEJ GÓRZE
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 75 / 645 15 03 do 06, fax 75 / 744 20 17
e-mail:strefa@ssemp.pl www.ssemp.pl

jako zarządzający
Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539)

zaprasza do przetargu łącznego

mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, położonej w miejscowości Lubań, na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

1.W skład mienia objętego przetargiem wchodzi: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5572 ha położonej w Lubaniu, powiat lubański, województwo dolnośląskie, obręb geodezyjny IV, składającej się z działek niezabudowanych o numerach 2/26 i 2/27, objętych księgą wieczystą KW 25852, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaniu oraz działek nr 16/7 i 2/4 zabudowanych budynkiem o powierzchni 369 m2, objętych księgą wieczystą KW 25851, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaniu oraz prawo własności budynku posadowionego na działkach 16/7 i 2/4, o których mowa powyżej.

Działki gruntu w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A do dnia 05.12. 2089 r., budynek posadowiony na działkach 16/7 i 2/4 stanowi własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

2.Warunkiem udziału w przetargu jest: wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego, wpłacenie wadium, złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

3. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego”.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8 00 – 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A, numer rachunku 02 1090 1942 0000 0005 18009564.

5. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

6. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539).

7. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 20.12. 2007 r. o godz. 15.00.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 21.12.2007 r. o godz. 12.00.

9. Informacji na temat przetargu łącznego oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem (075) 645 15 03.

10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.