Ostrów Wlkp (działki 1/70, 1/71)

Home \ Ostrów Wlkp (działki 1/70, 1/71)

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A
z siedzibą w Kamiennej Górze
58- 400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75 ) 645 15 03, fax.: (+48 75) 744 20 17

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539)


zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.(Nieruchomość)

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.11.2006r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 211, poz. 1555, z późn. zm.).

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 17223 m2, położonej w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, mieście Ostrów Wielkopolski, obręb 0123, w Podstrefie Ostrów Wielkopolski Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, składającej się z działek Nr 1/70 oraz Nr1/71, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00080061/7. Prawo użytkowania wieczystego będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 pz.2603 z późn.zm.)

Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 861.150,00 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 22% VAT.

Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 8.612,00 zł.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji) i wpłacenie wadium.

5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 86 115 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście złotych) i płatne jest do dnia 10 lipca 2008 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

6. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 – 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) netto plus 22% VAT – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02109 0194 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

7. Od dnia 1 stycznia 2004 roku gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na teren, na którym położona jest Nieruchomość. Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2000 roku Nr XIV/269/2000, teren ten oznaczony jest symbolem P – oznaczającym tereny, na których preferuje się skoncentrowaną działalność gospodarczą, bez prawa wznoszenia nowego mieszkalnictwa, większe zakłady produkcyjne, magazyny, składy, bazy (w tym bazy budowlane), większe zakłady naprawcze, usługi, obiekty i urządzenia obsługi technicznej miasta (zwłaszcza istotne w skali miasta).

8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539).

9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 10 lipca 2008 r. do godz. 1500.