Jelenia Góra (działka 52/3)

Home \ Jelenia Góra (działka 52/3)

Ogłoszenie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A
z siedzibą w Kamiennej Górze
58- 400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75 ) 645 15 03, fax.: (+48 75) 744 20 17

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. (Dz. U. Nr 254, poz. 2539)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.11.2006r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 211, poz. 1555, z późn. zm.).

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o powierzchni 5000 m2, położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Kamienna Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra, składającej się z działki Nr 52/3, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072653/5. Prawo własności będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 pz.2603 z późn.zm.).

Prawo własności Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość obciążona jest siecią kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, rowem melioracyjnym, studzienką kanalizacji deszczowej. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 22% VAT.

Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 3.000,00 zł.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji) i wpłacenie wadium.

5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i płatne jest do dnia 01 września 2008 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

6. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 – 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus 22% VAT – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

7. Dnia 16 grudnia 2003 roku Uchwałą Nr 162/XVI/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góra uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza – Lubańska obejmujący przedmiotową Nieruchomość. Zgodnie z planem teren ten oznaczony jest symbolem P, DG – określanym jako przemysł i działalność gospodarcza.

8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539).

9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 01 września 2008 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 05 września 2008r. o godz. 12.00.

11. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

12. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Prezydent Miasta Jelenia Góra mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.

13. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

15. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

16. Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zagospodarowania w terminie 3 lat. Termin ten biegnie od dnia sprzedaży gruntu (akt notarialny) i obowiązuje także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej lub wpłatę kaucji w wysokości 20% tej ceny.

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej (dotyczy hipoteki kaucyjnej), nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostaje zwiększona o kolejne 10% ceny nabycia nieruchomości.

Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu zabudowy nieruchomości.