Nowogrodziec (działki 1355/2, 1358/2)

Home \ Nowogrodziec (działki 1355/2, 1358/2)

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A
z siedzibą w Kamiennej Górze
58- 400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75 ) 645 15 03, fax.: (+48 75) 744 20 17

jako Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości oraz działając na zlecenie Gminy Nowogrodziec oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.(Nieruchomość)

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.12.2008r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1549) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1549) .

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,7507 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, miejscowości Wykroty, obręb geodezyjny, w Podstrefie Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Nowogrodziec, składającej się z działki Nr 1355/2 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1B/00037187/2 oraz działki Nr 1358/2 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1B/00021784/2. Prawo własności Nieruchomości będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 pz.2603 z późn. zm.) Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 5.796.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 22% VAT.

Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej Nieruchomości tj. 57.960,00 PLN.(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji) i wpłacenie wadium.

5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 579.600,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i płatne jest do dnia 25 marca 2009 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

6. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 – 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto plus 22% VAT – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

7. Opis Nieruchomości: teren płaski, suchy, piaszczysty bez ograniczeń w zakresie inwestowania. Dogodne położenie: około 1 km od zjazdu w Godzieszowie nowobudowanej autostrady A4, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dróg krajowych nr 4 (Zgorzelec-Wrocław) z drogą wojewódzką nr 296 (Jelenia Góra-Zielona Góra) w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej Węgliniec-Jelenia Góra w sąsiedztwie Głównego Punktu Zasilania (GPZ), w niewielkiej odległości od stacji redukcyjnej gazu, około 17 km od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach i około 38 km od granicy z Czechami w Zawidowie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod realizację inwestycji w obszarze oznaczonym symbolem SGA 01 P/S,U – teren lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych.

8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539).

9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 25 marca 2009 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 2 kwietnia 2009r. o godz. 12.00.

11. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

12. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Nowogrodźca mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.

13. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.

15. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Burmistrza Nowogrodźca w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).