Lubań (działka 16/8) 08.10.2009 [PL]

Home \ Lubań (działka 16/8) 08.10.2009 [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A
W KAMIENNEJ GÓRZE

 
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03, fax 075  744 20 17
www.ssemp.pl
jako zarządzający

Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539)

zaprasza do przetargu łącznego

 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, położonej w miejscowości Lubań, na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o  powierzchni 9002 m2 , położonej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, obręb geodezyjny 4 Lubań, w Podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składającej się z  działki gruntu Nr 16/8 dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą  KW 25852 wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na działce 16/8, o której mowa powyżej.

Działki gruntu w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. do dnia 05.12. 2089 r., obiekt posadowiony na działce  16/8 stanowi własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Teren posiada uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, dojazd do nieruchomości dobry. Działka 16/8 zabudowana jest budynkiem przemysłowym z zapleczem socjalnym (w przeszłości używany do remontu i konserwacji parowozów).

 

Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy  złotych). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.)

2.Warunkiem udziału w przetargu jest:

–          wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego,

–          wpłacenie wadium,

–          złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

3. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8. 00 – 15. 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

5. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

6. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539).

7. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu  02. 11. 2009 r. o godz. 15.00.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 04 .11.2009r. o godz. 12.00.

9. Informacji na temat przetargu łącznego oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 075 645 15 03.

10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl