Lubań (działka 2/46) [PL]

Home \ Lubań (działka 2/46) [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W KAMIENNEJ GÓRZE
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03 , fax 075  744 20 17
e-mail:strefa@ssemp.pl
www.ssemp.pl 

zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym nieograniczonym

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm).

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o  powierzchni 2500 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, obręb geodezyjny NR IV-  Lubań,  w podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składającej się z  działki gruntu Nr 2/46 –działka powstała z podziału działki nr 2/30 arkusz mapy 9 obręb 4 (decyzja podziałowa z dnia 17.02.2009), dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 25852. Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (SSEMP S.A) do dnia 05.12. 2089 r. Nieruchomość usytuowana jest na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A w Lubaniu. Teren posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczna. Dojazd do nieruchomości dobry. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1AG o przeznaczeniu podstawowym- tereny aktywności gospodarczej.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określona została na kwotę 75.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.) Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (Specyfikacja). Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji od SSEMP S.A i wpłacenie wadium.

Specyfikację można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8. 00 – 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564. Wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.500 złotych – należy wpłacać  na rachunek  bankowy SSEMP. S.A wskazany powyżej. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego przez oferenta wadium ulega przepadkowi. Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel do dnia 04.12. 2009 r. do godz. 15.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 07.12.2009 r. o godz. 10.30.

Informacji na temat przetargu oraz Specyfikacji, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 075 645 15 03. SSEMP S.A może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie SSEMP S.A, czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.