Kamienna Góra (działki 131/7, 131/8, 131/9, 131/13)

Home \ Kamienna Góra (działki 131/7, 131/8, 131/9, 131/13)

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A
W KAMIENNEJ GÓRZE

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03, fax 075  744 20 17
www.ssemp.pl
jako zarządzający
Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia.

zaprasza do przetargu łącznego

mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo własności nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, położonej w miejscowości Kamienna Góra, na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

1.  W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 9555 m2, położona w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny 4 Kamienna Góra, w Podstrefie Kamienna Góra -Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składająca się z  działek gruntu Nr 131/7,131/8, 131/9,131/13 dla których Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW 18250. Nieruchomość jest własnością Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Posiada uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, dojazd do nieruchomości dobry. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przeznaczeniu zabudowy produkcyjnej- pod przemysł i drobną wytwórczość. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 182.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące  złotych). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.)

3. Warunkiem udziału w przetargu  jest:

– wykupienie  od SSEMP. S.A Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu,

– wpłacenie wadium,

– złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 18.200,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych) i płatne jest do dnia 26 marca 2010 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A..Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8. 00 – 15. 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 złotych netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

6. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

7.Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539).

8. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu  26. 03. 2010r. o godz. 15.00.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 29 .03.2010r. o godz. 12.00.

10.Informacji na temat przetargu łącznego oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem  75 645 15 03.

11. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl