Lubań (działka 20) - [PL]

Home \ Lubań (działka 20) – [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A
W KAMIENNEJ GÓRZE

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03, fax 075  744 20 17
www.ssemp.pl
jako zarządzający
Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości oraz działając na zlecenie Miasta Lubań

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia oraz na podstawie Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. (dokument dostępny na www.ssemp.pl, zakładka – Akty prawne)

 

zaprasza do przetargu łącznego

mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo własności nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, położonej w miejscowości Lubań, na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 16 469 m2, położona w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, obręb geodezyjny I, AM 7, w Podstrefie Lubań – Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składająca się z  działki gruntu Nr 20 dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą  KW 18707. Nieruchomość jest własnością Gminy Miejskiej Lubań. Nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, ale posiada możliwość uzbrojenia w sieć energii elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wyjazdowej w kierunku Nowogrodźca i Bolesławca. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań nieruchomość położona jest na terenach przemysłu, usług komercyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 274.500,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące  pięćset złotych). Podana cena jest ceną netto. (Cena netto uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniu VAT wg przepisów obowiązujących.)

Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 2.745,00 zł.

3. Warunkiem udziału w przetargu  jest:

–          wykupienie  od SSEMP. S.A Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu,

–          wpłacenie wadium,

–     złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 27.450,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i płatne jest do dnia 12 lipca 2010 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8. 00 – 15. 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 złotych netto plus 22% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

6. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

7.Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539) oraz Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r.

8. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu  12 lipca 2010r. o godz. 15.00.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 16 lipca 2010r. o godz. 12.00.

10.Informacji na temat przetargu łącznego oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 75 645 15 03.

11. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Miasta Lubań mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.

13. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

14. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Burmistrza Miasta Lubania w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

15. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

17. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl