Lubań (działka Nr 2/25) [PL]

Home \ Lubań (działka Nr 2/25) [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A
W KAMIENNEJ GÓRZE

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 15 03, fax 075  744 20 17
www.ssemp.pl
jako zarządzający
Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia,

zaprasza do przetargu łącznego,

mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, położonej w miejscowości Lubań, na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o  powierzchni 3484m2 , położonej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, obręb geodezyjny 4 Lubań, w Podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składającej się z  działki gruntu Nr 2/25, objętej  KW  JG1L/00025852/8 wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na tejże działce- budynek magazynowy o powierzchni użytkowej  1643,8m2, powierzchni zabudowy 720 m2.

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. do dnia 05.12. 2089 r.,  oraz obiekt posadowiony na działce  2/25 stanowi własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Teren posiada uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, dojazd do nieruchomości drogami wewnętrznymi od ul. Gazowej. Działka 2/25 zabudowana jest budynkiem magazynowym w stanie pogorszonym. Obiekt wchodzący wcześniej w skład Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 1AG- przeznaczenie podstawowe teren aktywności gospodarczej.

Cena wywoławcza i określona została na kwotę 215.000,00 PLN (słownie: dwieście piętnaście tysięcy  złotych). Podana cena jest ceną netto, do której naliczony będzie podatek od towarów i usług wg przepisów obowiązujących w dniu zawierania umowy przeniesienia praw do nieruchomości.

 

2. Warunkiem udziału w przetargu  jest:

–          wykupienie  od SSEMP.S.A. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego,

–          wpłacenie wadium,

–     złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

3. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto tj. 21 500,00  PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) i płatne jest do dnia 27 września 2010 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz sytuacje,    w których wadium  ulega przepadkowi określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel,     w godz. 8. 00 – 15. 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 złotych netto plus VAT  wg stawek obowiązujących (słownie: dziesięć tysięcy  złotych) na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A., numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564.

5. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

6.Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539).

7.Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu  01.10. 2010r. o godz. 15.00.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 05.10.2010r. o godz. 12.00.

9.Informacji na temat przetargu łącznego oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem  75 645 15 03.

10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl