Kamienna Góra - 10.05.2011 [PL]

Home \ Kamienna Góra – 10.05.2011 [PL]

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A
W KAMIENNEJ GÓRZE
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
tel. 075  645 20 30, fax 075  645 20 33
www.ssemp.pl


jako zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
oraz działając na zlecenie „BO-WA-DE 2” Sp. z .o.o. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do przetargu łącznego

mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku, będącej przedmiotem przetargu, położonej w miejscowości Kamienna Góra, na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

1.W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowań. Prawo użytkowania wieczystego i prawo własności zabudowań przysługuje Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BO-WA-DE 2” Sp. z .o.o. w Kamiennej Górze. Nieruchomość położona jest przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 10, na wydzielonej działce gruntu nr 83/28 o powierzchni 1760 m2. Nieruchomość zabudowana jest obiektem wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym o wymiarach: długość 49 m, szerokość 14 m, wysokość 4,10 m, Nr Kw JG1K/00019956/1. Dojazd od strony ul. Papieża Jana Pawła. Budynek można użytkować w stanie istniejącym –po dokonaniu remontu odświeżającego jako obiekt produkcyjny, magazynowy lub łącząc obie funkcje. Nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipotekami. Szczegółowy wykaz obciążeń uwidoczniony został w księdze wieczystej, informacje na jego temat można uzyskać także w siedzibie SSEMP S.A. (właściciel nieruchomości dysponuje porozumieniami z wierzycielami hipotecznymi, co do sposobu zaspokojenia i wykreślenia hipotek)

2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług wg przepisów obowiązujących.

3. Warunkiem udziału w przetargu  jest:

– wykupienie  od SSEMP. S.A Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu,

– wpłacenie wadium,

– złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i płatne jest do dnia 2 czerwca 2011 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8. 00 – 15. 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 złotych netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w BZ WBK S.A, numer rachunku  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564

6. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

7.Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami).

8. Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11 A (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 15.30. Ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu  02.06.2011r. o godz. 15.00.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 06 .06.2011r. o godz. 12.00.

10. Informacji na temat przetargu łącznego oraz „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”, udziela się w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze lub telefonicznie pod numerem 75 645 20 30.

11. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania SSEMP S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. The content of the following invitation in English version is published on the website of the SSEMP S.A. at: www.ssemp.pl