Żmigród (dz. 11/6,11/7,11/8,11/9, AM 17) - 14.09.2011 [PL]

Home \ Żmigród (dz. 11/6,11/7,11/8,11/9, AM 17) – 14.09.2011 [PL]

Ogłoszenie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Burmistrza Gminy Żmigród oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym 

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 2,2773 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród  obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 11/6,11/7,11/8,11/9, AM 17, księga wieczysta WR1W/00035982/1. Prawo własności Nieruchomości będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 pz.651 z późn. zm.)  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.- za wyjątkiem obciążeń  faktycznych, o których mowa poniżej.
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 513 904,00 PLN (słownie: pięćset trzynaście  tysięcy dziewięćset cztery  złote ). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć  podatek od towarów  i usług  wg przepisów obowiązujących.
 4. Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej Nieruchomości w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest
  – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji)
  – wpłacenie wadium
  – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 51.390,40 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt40/100 złotych) i płatne jest do dnia 16 listopada 2011 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
 7. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 8. Opis Nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona w Żmigrodzie przy ul. T. Kościuszki, w nieznacznej odległości od drogi krajowej nr 5 Wrocław- Poznań. Teren po dawnych zakładach roszarniczych. Działki położone są na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5P,U- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej, za wyjątkiem usług chronionych. Przez działkę 11/6 i 11/8  przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.
 9. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z póź. zm).
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 16 listopada 2011 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 22 listopada  2011r. o godz. 12.00.
 12. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Gminy Żmigród mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.
 14. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 15. The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic  Zone   for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl