Ostrów Wielkopolski (dz. 1/67, 1/68) [PL]

Home \ Ostrów Wielkopolski (dz. 1/67, 1/68) [PL]

Ogłoszenie

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a

tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33

 

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

 

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

  1. 1.    W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.).
  2. 2.    W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 11 047 m2, położonej w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, mieście Ostrów Wielkopolski, obręb 0123, w Podstrefie Ostrów  Wielkopolski Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, składającej się z  działek Nr 1/67 oraz Nr 1/68, dla których  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00080061/7. Prawo użytkowania wieczystego będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 pz.651). Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Działki opisane powyżej położone są w strefie pośredniej miasta Ostrowa Wlkp. przy ulicy Wrocławskiej, która jest drogą krajową dwukierunkową, utwardzoną asfaltem o bardzo dużym natężeniu ruchu kołowego. Nieruchomość poprzednio wchodziła w skład Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, telefonicznej. Dojazd odbywa się z wewnętrznych dróg komunikacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny Elektrociepłowni i Kuźni oraz tereny EKK WAGON, a w dalszym sąsiedztwie ogródki działkowe i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Centrum miasta oddalone jest ok. 2 km.
  3. 3.    Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 549.000,00 PLN (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług  wg. przepisów obowiązujących.
  4. 4.    Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 5.490,00 zł.
  5. 5.    Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji) i wpłacenie wadium.
  6. 6.    Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 54.900,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) i płatne jest do dnia 11 marca 2013 r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
  7. 7.    Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus 23% VAT – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02109 0194 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
  8. 8.    Od dnia 1 stycznia 2004 roku gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na teren, na którym położona jest Nieruchomość. Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2000 roku Nr XIV/269/2000, teren ten oznaczony jest symbolem P – oznaczającym tereny, na których preferuje się skoncentrowaną działalność gospodarczą, bez prawa wznoszenia nowego mieszkalnictwa, większe zakłady produkcyjne, magazyny, składy, bazy (w tym bazy budowlane), większe zakłady naprawcze, usługi, obiekty i urządzenia obsługi technicznej miasta (zwłaszcza istotne w skali miasta).
  9. 9.    Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami).

10.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 11 marca 2013 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

11.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 18 marca 2013r. o godz. 12.00.

12.  W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

13.  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.

14.  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.  W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie użytkowania wieczystego przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.

16.  Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 102, poz. 651) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu tj. do dnia 07.01. 2013r.

17.   The content of the following invitation in English version is published on the website of the Special Economic Zone   for Medium Business Inc. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl