Żmigród - 2013-04-19 [PL]

Home \ Żmigród – 2013-04-19 [PL]

Ogłoszenie

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a

tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33

 

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Burmistrza Gminy Żmigród oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

 

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi

określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42,

poz. 274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej           udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na

terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.).

 1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 0,9815 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród  obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 14/2 AM 17, księga wieczysta WR1W/00035982/1. Prawo własności Nieruchomości będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 pz.651 z późn. zm.)  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.- za wyjątkiem obciążeń  faktycznych, o których mowa poniżej.
 2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 260.300,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt   tysięcy trzysta  złotych ). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług wg przepisów obowiązujących.
 3. Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej Nieruchomości w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest

       – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji)

               – wpłacenie wadium

        – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

 1. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 26.030,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści 00/100 złotych) i płatne jest do dnia 21.05.2013r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
 2. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 1500 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 3. Opis Nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Żmigrodzie przy ul. Wrocławskiej, w nieznacznej odległości od drogi krajowej nr 5 Wrocław- Poznań. Teren po dawnych zakładach roszarniczych. Działki położone są na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6P, U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej, za wyjątkiem usług chronionych.
 4. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z póź. zm).
 5. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 21.05.2013 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu                                24.05.2013 r. o godz. 10.00.
 7. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Gminy Żmigród mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.
 9. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 10. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.
 11. The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl