Żmigród - 2014.04.22 [PL]

Home \ Żmigród – 2014.04.22 [PL]

Ogłoszenie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33
jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Burmistrza Gminy Żmigród oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym
mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej SpecjalnejStrefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42,poz. 274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,8402 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z działek Nr 8/24 AM 16, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 księga wieczysta WR1W/00035982/1, 15/2, 15/3 AM 17 księga wieczysta WR1W/00045768/8. W ramach umowy dzierżawy prawo do Nieruchomości będzie ustanawiane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 pz.651 z późn. zm.) Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.- za wyjątkiem obciążeń faktycznych, o których mowa poniżej.
 3. Wysokość miesięcznego czynszu wywoławczego Nieruchomości określona została na 0,02 zł za 1 m2 powierzchni Nieruchomości. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług wg przepisów obowiązujących.
 4. Minimalne postąpienie wysokości czynszu dzierżawnego wynosi: 0,01 zł netto za 1 m2 powierzchni Nieruchomości.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest
  – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji)
  – wpłacenie wadium
  – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia
 6. Wadium w pieniądzu wynosi wysokość 2-miesięcznego czynszu wywoławczego Nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 3.136,00 PLN (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści sześć 00/100 złotych) i płatne jest do dnia 26.05.2014r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
 7. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 7:45 – 15:30 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 8. Opis Nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród. Działki położone są na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6P, U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej, za wyjątkiem usług chronionych.
 9. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z póź. zm).
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie) w terminie do dnia 26.05.2014r. do godz. 15:30. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 29.05.2014r. o godz. 10:00
 12. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Gminy Żmigród mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.
 14. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy dzierżawy Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 15. The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl