GRYFÓW ŚLĄSKI - 10.09.2015r

Home \ GRYFÓW ŚLĄSKI – 10.09.2015r

OgłoszenieSpecjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a

tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Miasta Gryfów Śląski oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

1.     Wprzetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 282), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 465) oraz w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r.

2.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, działka – stanowiąca własność Gminy Gryfów Śląski –  położona przy drodze krajowej nr 30, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 54/28 o powierzchni 1,0447 ha, w obrębie 1 Gryfów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą Nr JG1S/00030461/4 (Nieruchomość).

Nieruchomość położona jest w Gryfowie Śląskim, w części usługowej miasta przy drodze krajowej nr 30 w kierunku Zgorzelca, w obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Nieruchomość nieużytkowana.

3.   Cenę wywoławczą Nieruchomości określono na kwotę 209.000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

       Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych tj. 2.090,00 zł. ( dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych).

Prawo własności będzie zbywane w drodze przetargu pisemnego ograniczonego łącznego zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm).

Prawo własności Nieruchomości jest wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

4.     Warunkiem udziału w przetargu jest:
wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego (Specyfikacji)
wpłacenie wadium
złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

5.    Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 20.900,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych ) i płatne jest do dnia 12 października 2015r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

6.   Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt –  w godzinach 800 1530w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

7.   W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/131/04 Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 30.12.2004 r. ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 24.09.2010 r. przedmiotowa Nieruchomość wchodzi w skład terenów oznaczonych symbolem „1P,U” – o przeznaczeniu podstawowym – obiekty produkcyjne, magazyny, magazynowo-składowe, zakłady rzemieślnicze.

 8.   Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz.2539 z późn. zmianami).

9.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie),58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w terminie do dnia 12 października 2015r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 16 października 2015r. o godz. 12.00.

11.  W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Miasta Gryfów Śląski mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.

13. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

15.  W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Burmistrza Miasta Gryfów Śląski w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782).

16.  Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

17.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

18.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

19.  Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

20.  The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone   for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl