Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji podpisana przez Prezydenta

Home \ Nowości \ Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji podpisana przez Prezydenta

Zależy nam na zaawansowanych technologicznie inwestycjach, równomiernie lokalizowanych. Dlatego zmieniliśmy zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych, tak by z efektów rozwoju gospodarczego Polski korzystali wszyscy obywatele” – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz o podpisanej przez Prezydenta ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, wsparcie również dla mikro-, małych i średnich firm, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy – to główne założenia dokumentu. Podpisana przez Prezydenta 1 czerwca br. ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących zmian w Ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowe przepisy są realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Wprowadzone działania są komplementarne z innymi projektami Strategii, takimi jak Pakiet dla Miast Średnich czy Program Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polski.

Odchodzimy od dotychczasowego podejścia koncentrowania wsparcia tylko na niektóre tereny. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Po wejściu w życie zmian zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą” – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Minister Emilewicz przypomina, że zasady dotyczące Stref nie były zmieniane od ponad 20 lat.

Bez nich nie możemy liczyć na skok w rozwoju gospodarczym Polski. Musieliśmy dostosować funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów.

Najważniejsze zmiany

  • Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. MŚP nie będą musiały przenosić się do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.
  • Likwidacja długotrwałej i obciążającej przedsiębiorcę procedury zmiany granic SSE.
  • Warunki uzyskania zwolnienia uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa.
  • Uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie, w tym zasada „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”.
  • Premiowanie inwestycji w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje będą mogły liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysoki bezrobocie.
  • Decyzja dotycząca preferencji wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.
  • Premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. To m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Spółki zarządzające Strefami będą głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Jeden punkt kontaktu dla inwestora zapewni kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. skrócenie czasu procedur).

(źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

RELATED POSTS