"Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa"

Home \ „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data zamieszczenia: 20 października 2017 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

 1. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 645 20 30, faks 75 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

 1. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 1. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych podczas zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

 1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w zakresie części ścian – przebicie drzwi, skucie płytek, demontaż okładzin ściennych, stolarki budowlanej i instalacji – kanałów wentylacyjnych, grzejników, opraw oświetleniowych, skucie tynków odspojonych),
 2. roboty ogólnobudowlane (wykonanie posadzek i podłóg wraz z okładzinami płytek gresowych i wykładziny dywanowej, wykonanie ścian działowych murowanych z bloczków piaskowo wapiennych i z płyt GK na stelażu, zamurowanie wskazanych otworów ściennych bloczkami piaskowo-wapiennymi, oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, obczyszczenie, wyrównanie i uzupełnienie istniejących tynków gładzią szpachlową, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem zwiększającym przyczepność, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych układanych na systemowym stelażu oraz z płyt GK mocowanych na stalowym krzyżowym ruszcie mocowanym na wieszakach nonioszkowych),
 3. instalacje sanitarne (wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji chłodniczej),
 4. instalacje elektryczne (wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji alarmowej, wykonanie systemu ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym, badanie odbiorcze istniejącej instalacji odgromowej),
 5. roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),
 6. wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. oznakowania miejsca wykonywania robót,
 2. dostarczenia materiałów/wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
 3. wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,
 4. wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu liniowego do użytkowania,
 5. uporządkowania miejsca robót budowlanych i instalacyjnych,
 6. wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 1. 1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

45.00.00.00-7                    Roboty budowlane.

Przedmioty dodatkowe

45.11.10.00-8                    Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

45.26.25.00-6                    Roboty murarskie

45.42.11.52-4                   Instalowanie ścianek działowych

45.42.11.00-5                   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45.41.00.00-4                   Tynkowanie

45.43.10.00-7                   Kładzenie płytek

45.42.11.46-9                   Instalowanie sufitów podwieszanych

45.44.21.00-8                   Instalacja centralnego ogrzewania

45.33.11.00-7                    Instalacja wentylacji mechanicznej

45.31.00.00-3                   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2                   Roboty w zakresie opraw elektrycznych

 

 1. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 2. 1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 3. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 4. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

 1. a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

– kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

 1. b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).
 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót w budownictwie drogowym spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.
 8. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Dowód wniesienia wadium.
 10. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,10 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,8 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony (bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).
 3. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
 4. 2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto):                                                 znaczenie 80%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:      znaczenie 10%.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:                   znaczenie 10%

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

 1. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 2. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 3. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

 1. 3.2.) Termin składania ofert: 30.10.2017. do godziny 1400, miejsce: Siedziba Zamawiającego (Sekretariat – I piętro).
 2. 3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 3. 3.4.) Informacje dodatkowe:
 4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.
 5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 6. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
 8. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Beata Świątek, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75 645 20 30, kom 662 130 338, faks 75 645 20 33, e‑mail: b.swiatek@ssemp.pl
 10. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.

Załączniki 1-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9