Porozumienie na rzecz kształcenia zawodowego

Home \ Nowości \ Porozumienie na rzecz kształcenia zawodowego

6 marca 2017 r., Zarząd Kamiennogórskiej SSEMP podpisał z firmą Syntea S.A. list intencyjny dedykowany przyszłej współpracy związanej z kształceniem zawodowym. Poniżej pełna treść porozumienia:

Strony oświadczają, że nawiązują współpracę w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w sposób dostosowany do potrzeb światowego rynku pracy, zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny oraz związany z tym proces powstawania nowych zawodów i grup kompetencji. Współpraca przyczyniać się będzie do podnoszenia mobilności zawodowej pracowników, poprzez uwzględnienie w procesie kształcenia zawodowego języków obcych.

SYNTEA zobowiązuje się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez SSEMP , związanych z kształceniem zawodowym. Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, uwzględniający merytoryczny aspekt danego zawodu, w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jak również elementy informatyczne, psychologiczne i językowe – charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

SSEMP zobowiązuje się do promocji i wspierania działań prowadzonych przez SYNTEA, uznając słuszność kształcenia ustawicznego w aspekcie wielowymiarowym, zgodnym z zaleceniami i wytycznymi Unii Europejskiej, w szczególności do wsparcia w zakresie organizacji praktyk i staży w przedsiębiorstwach w ramach projektów współfinasowanych ze środków unijnych.

Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników  a także osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy  i nowoczesnych technologiach oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej.

list intencyjny

RELATED POSTS